Skip to main content

Algemene voorwaarden

Definities

Artikel 1

 1. Notaris: de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening;
 3. Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lidv 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard;
 4. Opdrachtnemer: de maatschap Govers Spil Notarissen, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor genoemde maatschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen.

Toepassingsgebied

Artikel 2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door de notaris. Ook op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënt zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Alle (rechts)personen die bij de uitvoering van de opdracht van cliënt zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Tarieven en meerwerk

Artikel 3

 1. Voor de dienstverlening worden door de notaris de voor die diensten bij Govers Spil Notarissen gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris anders (schriftelijk) is overeengekomen;
 2. De notaris is bevoegd terzake werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de bij Govers Spil Notarissen gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. De kosten welke door Govers Spil Notarissen worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten kantore van Govers Spil Notarissen, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever;
 4. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in lid 1 bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd terzake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

Rente

Artikel 4

Indien de notaris cliëntengelden onder zich houdt, zal hij hierover – gezien de huidige rentestand - aan de cliënt géén rente vergoeden. De notaris is bevoegd bij depotbedragen administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten worden bij opdrachtgever in rekening gebracht en kunnen ten laste van het depot worden gebracht.

Verzetten afspraak

Artikel 5

Indien een afspraak door of vanwege een of meer partijen geen doorgang kan vinden zal de notaris kosten bij desbetreffende partij in rekening brengen voor het annuleren van deze afspraak. Deze kosten bedragen € 150,00 exclusief omzetbelasting. De notaris is bevoegd dit bedrag te verrekenen met eventuele onder hem berustende gelden die voor desbetreffende partij door de notaris worden gehouden.

Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 6

In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Betaling/Invorderingskosten

Artikel 7

 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren;
 2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand;
 3. De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de derdengeldenrekening.
 4. Een vordering op de notaris vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen kan niet worden gecedeerd of verpand.
 5. De notaris betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld(en) uit aan degene die als partij is betrokken bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling welke in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

Werkzaamheden

Artikel 8

 1. De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften;
 2. De notaris is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT);
 3. Verstrekte opdrachten worden door Govers Spil Notarissen uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.

Aansprakelijkheid notaris

Artikel 9

 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Govers Spil Notarissen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is;
 2. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Govers Spil gegeven opdrachten de bevoegdheid van Govers Spil Notarissen in om dergelijk aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Govers Spil Notarissen voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten;
 3. De onder lid 1 van onderhavig artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voorvloeien;
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van onderhavig artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn danwel zijn geweest, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

Klachten- en geschillenregeling

Artikel 10

 1. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is opgenomen in de cliëntenbrochure "Spelregels voor notaris en consument",
 2. Bij eventuele klachten en/of geschillen geldt de "Klachten- en geschillenregeling Notariaat". Meer informatie hierover is te vinden op www.notaris.nl/de-notaris/klachten-over-de-notaris of www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neem een klacht pas in behandeling nadat de klachtenregeling van Govers Spil notarissen is doorlopen.

WWFT

Artikel 11

Op de dienstverlening van Govers Spil notarissen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. Op grond van deze wet is de notaris verplicht tot het doen van een cliëntenonderzoek (omvattende het vaststellen en verifiëren van de identiteit) en bij een ongebruikelijke situatie of transactie, buiten medeweten van de betrokken partijen, melding te doen bij de Financial Intelligence-Unit Nederland (FIU-Nederland).

Rechtskeuze

Artikel 12

Op de rechtsverhouding tussen Govers Spil Notarissen en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen Govers Spil Notarissen en een cliënt kennis te nemen.

(Mei 2023)